CISS (רציף דיו לספק מערכת) יכול לספק משמעותי בעלויות שמירת הבית מדפסת הזרקת דיו. בפשטות הוא מספק אספקה רציפה של דיו למדפסת. המערכת הינו מושלם עם שלה ' מחסניות עצמו ומקווי דיו שמולאו מראש. מחסנית המותאם אישית שלנו מצייר את הכמות הנדרשת של דיו מהמחסנים כנדרש. אם אתה משתמש את 100mls של דיו המאגרים, אתה פשוט למלא אותו שוב ושוב שוב באמצעות דיו מילוי שלנו